Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/pfls2000051/public_html/lv-lv/engine/classes/templates.class.php on line 68 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/pfls2000051/public_html/lv-lv/engine/classes/templates.class.php on line 72 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/pfls2000051/public_html/lv-lv/engine/modules/show.short.php on line 164 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/pfls2000051/public_html/lv-lv/engine/modules/show.short.php on line 164 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/pfls2000051/public_html/lv-lv/engine/modules/show.short.php on line 164 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/pfls2000051/public_html/lv-lv/engine/modules/show.short.php on line 164 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/pfls2000051/public_html/lv-lv/engine/modules/show.short.php on line 164 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/pfls2000051/public_html/lv-lv/engine/modules/show.short.php on line 164 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/pfls2000051/public_html/lv-lv/engine/modules/show.short.php on line 164 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/pfls2000051/public_html/lv-lv/engine/modules/show.short.php on line 164 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/pfls2000051/public_html/lv-lv/index.php on line 94 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/pfls2000051/public_html/lv-lv/index.php on line 98
Материалы за Aprīlis 2014 года » RAI

.

RĪGAS AERONAVIGĀCIJAS INSTITŪTS

Moodle

mani dati

2018 - 2019

ESF Projekts. Rezultāti

ERAF Projekts

EAD - RAI

Sertifikāts

RAI » Материалы за Aprīlis 2014 года

   Zinātniskā un tehniskā progresa apstākļos jebkura ranga un nozares speciālistiem draud iespēja, ka iepriekš iegūtās zināšanas vai neatbilst mūsdienu  laika prasībām. Sekot līdzi pārmaiņām, studēt un apgūt jauno palīdzēs profesionālās sagatavošanas kursi. RAI piedāvā plašu licenzēto kursu spektru.

Sagatavošanas kursi
Kursu programmai ir ekonomisks, inženiertehnisks virziens, kas sekmē vispārējām attīstības iespējām. 
Kursu maksa 70.00 €
Tālrunis uzziņām: 29678227

Profesionālās angļu valodas  kursi

Profesionālās sagatavošanas kursi:
 Avio kravu pārvadājumu organizācija un apkalpošana
 Bīstamo kravu pārvadājumu organizācija
 Dispečeru pārkvalifikācija atbilstībā ar ICAO standartiem
 Datorkursi
 IT informācijas tehnoloģijas
 Grāmatvedības uzskaite atbilstībā ar Eiropas standartiem
 Lidojumu aeronavigācijas nodrošinājums(AIS)
 Radio navigācija GNSS tehnoloģijas
 CNS/ATM tehnoloģijas
 Radiolokācijas ierīces. ADS tehnoloģijas
 Elektronisko iekārtu apkalpošana 
 Aviācijas tehnikas tehniskā apkalpošana (B1 , B2) 
 Piloti PPL, ATPL
 Automated Flight Design
 Aeronautical Information Service
 Vispārējā angļu valoda 
 Biznesa angļu valoda 
 Tehniskā angļu valoda 
 Aviācijas angļu valoda 4. zināšanu līmenis  atbilstībā pēc ICAO skalas

Tālrunis uzziņām:  67 62 92 07

Sadaļa: Studijas » Kursi
Rīgas Aeronavigācijas institūta bibliotēkas uzdevumi saistās ar RAI darbības mērķiem un uzdevumiem, nodrošināt studiju procesu, zinātniskās pētniecības darbu ar nepieciešamajiem informācijas resursiem un pakalpojumiem.
Bibliotēkas lasītava ir izvietota institūta jaunajā mācību korpusā ar mūsdienīgām iekārtām un modernu interjeru. Lasītava aprīkota ar 21 darba vietām, 6 no tām ar datoriem. Bibliotēkā nodrošināts Interneta pieslēgums, kā arī publiskais bezvadu interneta piekļuves tīkls (WiFi).
 
Bibliotēkas pakalpojumi:
- grāmatu izsniegšana uz mājam un lasītavā;
- datoru izmantošana - internets; informācijas meklēšana;
- konsultācijas par datubāzu izmantošanu;
- skenēšana; dokumentu izdruka un kopēšana (A 4 formāts).


B korpuss, 1. stāvs, Mežkalna iela 9, Rīga, LV 1046

Talr: 67677832
Saziņas pa e-pastu:abiblioteka.rai@inbox.lv,alibrary@rai.lv
  Par bibliotēku
 

RAI BIBLIOTĒKAS
LIETOŠANAS NOTEIKUMI
BLB 0026
Vispārīgie noteikumi

1. Rīgas Aeronavigācijas institūta (RAI) Bibliotēka ir izglītības un informācijas iestāde, kas nodrošina RAI studentu, pasniedzēju, kā arī pārējā personāla bibliotekāro un informatīvo apkalpošanu.
2. Noteikumi nosaka RAI Bibliotēkas lietošanas kārtību, lietotāju tiesības un pienākumus.
3. Noteikumi izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
4. Bibliotēkai ir pienākums iepazīstināt lietotājus ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem,  izvietojot  tos Bibliotēkas lietotājiem redzamā vietā.

Bibliotēkas lietošanas kārtība

5. Par lietotāju var kļūt RAI studējošie, RAI pasniedzēji un vispārējais personāls.
6. Reģistrējoties jāuzrāda derīga studentu apliecība, pārējam personālam personu apliecinošs dokuments (iesniedzamie dati: personas kods telefons, e pasts, adrese). Bibliotēkā, lietotājam jāiepazīstas ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem un ar savu parakstu jāapstiprina šo noteikumu ievērošana.
7. Mainot uzvārdu, dzīves vietu, lietotājam tas jāpaziņo Bibliotēkai kārtējā apmeklējuma reizē.

Bibliotēkas lietotāju tiesības

8. Saņemt informāciju par Bibliotēkas krājumu un informācijas sistēmām, lietotāju apkalpošanu un pakalpojumiem.
9. Izmantot Bibliotēkas krājumu un informācijas sistēmas atbilstoši noteiktajiem noteikumiem.
10. Izmantot pieejamos datorus, internetu, un citus pieejamos elektroniskās informācijas resursus. 1.pielikums
11. Izmantot bibliotēkā pieejamos maksas pakalpojumus atbilstoši RAI noteiktajiem maksas pakalpojumiem 2. pielikums
12. Lietotājam ir tiesības uz personas datu neaizskaramību. Bez lietotāja piekrišanas Bibliotēkas lietotāja datus nedrīkst nodot vai izpaust trešajai personai, izņemot likumos paredzētajos gadījumus.
13. Bibliotēkas lietotājiem ir tiesības iesniegt priekšlikumus, atsauksmes vai sūdzības Bibliotēkas darba uzlabošanai.

Bibliotēkas lietotāju pienākumi

14. Ievērot RAI Bibliotēkas lietošanas, drošības, darba drošības, elektrodrošības, ugunsdrošības noteikumus.
15. Saudzēt  RAI Bibliotēkas krājumu, tehniku, aprīkojumu.
16. Bibliotēkas telpās ievērot kultūras normas, klusumu, nelietot ēdienus un dzērienus, neapmeklēt bibliotēku virsdrēbēs.
17. Lietotājam līdz mācību gada beigām (līdz 20. jūnijam) izņemtos iespieddarbus jānodod Bibliotēka. Beidzot studijas RAI vai pārtraucot darba attiecības, lietotājam jānodod Bibliotēkā visi saņemtie iespieddarbi un citi materiāli, saņemot parakstu apgaitas lapā.
18. Kompensēt nozaudētos iespieddarbus. 

Iespieddarbu un citu materiālu izsniegšanas kārtība un atbildība

19. Iespieddarbus uz mājām izsniedz tikai tiem lietotājiem, kuri reģistrējušies Bibliotēkā šajos noteikumos paredzētajā kārtībā.
20. Uz mājām izsniedzamo iespieddarbu lietošanas termiņi ir:
          RAI izdoto mācību literatūru – 1 mācību semestris;
          citu izdevniecību izdotos iespieddarbus -1 mēnesis.
21. Iespieddarbu pēdējo eksemplāru, uzziņu fonda  iespieddarbus  uz mājām neizsniedz.
22. Ja nav citu pieprasījumu iespieddarbus nepieciešamības gadījumā var pagarināt, to var noformēt arī telefoniski vai E pastu bibliotēka.rai@inbox.lv, library@rai.lv
23. Ja lietotājs noteiktajā laikā nav nodevis iespieddarbus, bibliotekārs izsaka atgādinājumu pa e-pastu vai telefonu. Par katru nokavēto iespieddarbu atgriešanas dienu iekasē soda naudu – 0,07  € apmērā par katru grāmatu.
24. Iespieddarbu nozaudēšanas vai sabojāšanas gadījumā tā cena jāatlīdzina trīskārtīgi.
25. Par Bibliotēkas izmantošanas noteikumu neievērošanu lietotājam uz laiku var tikt liegti Bibliotēkas pakalpojumi ārpus lasītavas.

1.      pielikums

 RAI bibliotēkas BLB 0026
datortehnikas, interneta, un pieejamo elektroniskās informācijas resursu izmantošanas kārtība 

1. Šie noteikumi nosaka kārtību kādā Bibliotēkas lietotāji izmanto datorus, internetu un pieejamos elektroniskās informācijas resursus RAI Bibliotēkā.
2. Bibliotēkas datora lietotājam savā darbā stingri jāievēro drošības, darba drošības, elektrodrošības, ugunsdrošības noteikumi.
3. Bibliotēkas datorus atļauts lietot reģistrētiem lietotajiem, iegūstot konta lietotāja statusu pie RAI IT speciālista un sekojošiem mērķiem:
3.1. Elektroniskā kataloga izmantošanai;
3.2. Datu bāzu izmantošanai;
3.3.Elektronisko mācību un informācijas materiālu ieguvei;
3.4.Mācību procesam nepieciešamo dokumentu sagatavošanai.
4. Konstatējot datora vai programmatūras bojājumus, nepieciešams pārtraukt darbu un par to nekavējoties informēt Bibliotēkas darbinieku.
5. Izmantojot internetu, jāievēro vispārpieņemtie ētikas principi, aizliegts apmeklēt interneta saites, kuru aplūkošana nav pieņemama sabiedriskās vietās. Aizliegts spēlēt datorspēles, skatīties filmas.
6. Darbu beidzot, lietotājam ir jāaizver visas lietotās programmas un jāsakārto darba vieta.
7. Neskaidrību gadījumā lietotājam jāvēršas pie Bibliotēkas darbinieka.

2.      pielikums

Izraksts no 25.09.2013 g. Rīkojuma Nr. 21

Maksas pakalpojumi 

Pakalpojumu veids Daudzums Cena, €
Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana A 4 formāta lappuse 0,10
Izdruka A4 formāta lappuse 0,10
Sadaļa: Bibliotēka » Noteikumi
         
 


 
 

Biblioplanet piedāvā vairāk kā 70000 kvalitatīvas humanitāro un sociālo zinātņu e-grāmatas, ko izdevušas krievu izdevniecības un dažādas universitātes. Nodrošināta neierobežota piekļuve attiecīgo nozaru zinātniskai literatūrai, daiļliteratūrai, žurnālistikas materiāliem, dokumentālajām filmām u.c. materiāliem, kuri publicēti laika posmā no 1586. gada (atkārtoti izdevumi) līdz 2016. gadam.
Login: library@rai.lv
Password: DJ9v9ici
Datubāzes pieeja tiek nodrošināta uz RAI reģistrētām IP adresēm.

 
         
     

Vairāk nekā 15 000 masu mediju nosaukumi;
Publikācijas no visiem Krievijas reģioniem un ārvalstīm;
Arhīva materiāli no vadošajiem Krievijas preses izdevumiem;
Publikāciju digitālā lasītavā;
Statistikas pārskati un analītiski pētījumi.

Datubāzes pieeja http://www.public.ru
Par piekļuves datiem griezties RAI bibliotēkā
Login: Bibtest.RigaAI
Password: RigaAI

 
       -------------------------------------------------  
      CRCnetBASE visaptveroša eBook kolekcija, kas nodrošina pieeju vairāk nekā 12 000 izdevumiem ar atsaucēm uz vairāk nekā 350 tēmām.
CRCnetBASE datubāzes resursi pieejami uz platformas - www.crcnetbase.com Iepazīšanās aktīvais periods no 22.03 - 22.04.2016.
 
         
      Cambridge Books Online
Cambridge Journals Online
Cambridge Law Reports
Cambridge Histories Online
Cambridge Companions Online
 
         
      De Gruyter e-grāmatas, e-žurnāli un tematiskās datubāzes uz De Gruyter platformas.  
         
      LETA arhīvs preses publikāciju anotācijas, LETA ziņas, informācija par personālijām, organizācijām, tiesu procesiem, laikraksta “Latvijas Vēstnesis” arhīvs  
         
      NORAZE.LV biznesa informācijas resursi par dažādām uzņēmējdarbības nozarēm un aktuālām tēmām  
         
      Letonika uzziņu, tulkošanas, multivides, oriģinālliteratūras un informācijas meklēšanas sistēma par Latviju  
         
      NAIS Normatīvo Aktu Informācijas Sistēmas datubāze  
         
      Daudznozaru pilntekstu periodisko izdevumu publikāciju datubāze, kas ir pilnīgākais Krievijas, NVS un Baltijas valstu periodikas elektronisko resursu apkopojums.
Datubāzes pieejas rekvizītus var saņemt bibliotēkā vai Moodle -> Papildinformācija
 
 

 

Abonētās datubāzes

     
      RUBRICON lielākā Krievijas enciklopēdiska datubāze piedāvā šādus uzziņu izdevumus:
- universālās un nozaru enciklopēdijas (aviācijas, kuģniecības, informātikas, vēstures, mākslas, medicīnas un veselības)
- vārdnīcas (ekonomikas, socioloģijas un filosofijas)
- biogrāfijas
- statistikas izdevumus
 
         
RVU "Kazaeronavigatsia" izpilddirektora vizīte

 

2014. gada 31. Martā Rīgas Aeronavigācijas Institūtu ar vizīti apmeklēja RVU „Kazaeronavigatsia” izpilddirektors Alzhapar Saretbayev un profesionālās sagatavošanas nodaļas (PSN) RVU „Kazaeronavigatsia” vadošais speciālists Bahtiyar Yusupov. Vizītes laikā tika apspriesti sadarbības jautājumi aeronavigācijas speciālistu apmācības un kvalifikācijas paaugstināšanas jomā. Rīgas Aeronavigācijas Institūtu pārstāvēja Konventa priekšsēdētājs, valdes loceklis Mihails Karoļs.

Sadaļa: Jaunumi
Sadarbības līgums

 

2014. gada 25. martā tika noslēgts sadarbības līgums starp Rīgas Aeronavigācijas Institūtu (RAI) un aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēju Latvijas Republikā A/S „Latvijas Gaisa satiksme” (LGS). Līgums ietver sadarbību aeronavigācijas speciālistu sagatavošanas, RAI studentu prakses nodrošināšanas, kopīgu projektu realizācijas, programmu izstrādes un citos jautājumos.

Sadaļa: Jaunumi
Diplomu izsniegšana - 2014

 

2014. gada 28. martā Rīgas Aeronavigācijas Institūtā notika diplomu izsniegšanas svinīgā ceremonija „Transporta pakalpojumi” studiju virziena absolventiem.

RAI administrācija, akadēmiskais personāls un studentu pašpārvalde sveic absolventus!

Sadaļa: Jaunumi