Profesionālā bakalaura studiju programma "Starptautisko pārvadājumu uzņēmumu vadīšana" » RAI

.

RĪGAS AERONAVIGĀCIJAS INSTITŪTS

Moodle

mani dati

AIC. ESF Projekts

EAD - RAI

Sertifikāts

RAI » Studijas » Transporta pakalpojumi » Profesionālā bakalaura studiju programma "Starptautisko pārvadājumu uzņēmumu vadīšana"

Profesionālā bakalaura studiju programma “Starptautisko pārvadājumu uzņēmumu vadīšana”
Iegūstamais grāds: Profesionālā bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā
Kvalifikācija:  Transporta uzņēmuma vadītājs
Studiju ilgums: 4 gadi (pilns laiks), 4,5 gadi (nepilns laiks)
Studiju maksa: 1560 € (pilns laiks), 1200 € (nepilns laiks), 820 € (filiālēs Rēzeknē un Daugavpilī)
Akreditācijas termiņš: 2019.g. 16.jūlijs Akreditācijas lapa Nr.263

     
Akreditacijas terminš:
2019.g. 16.jūlijs Akreditācijas lapa Nr.263


Profesionālā bakalaura studiju programma "Starptautisko pārvadājumu uzņēmumu vadīšana"   Profesionālā bakalaura studiju programma "Starptautisko pārvadājumu uzņēmumu vadīšana"  
 
     

 

Profesionālā bakalaura studiju programmas
“Starptautisko pārvadājumu uzņēmumu vadīšana”
saturs un struktūra
  A (obligātā) daļa  
  Kursa nosaukums
Apjoms kredītpunktos *
1
Augstākā matemātika 4
2 Varbūtību teorija un matemātiskā statistika 2
3 Ekonomiskā statistika 2
4 Kvantitatīvās metodes ekonomikā 2
5 Makroekonomika 2
6 Mikroekonomika 3
7 Finanšu pamati 2
8 Informācijas tehnoloģijas 2
9 Zinātniskā darba organizācija 2
10 Pasaules ekonomika un Latvijas tautsaimniecība 2
11 Uzņēmējdarbības pamati 2
12 Menedžmenta pamati 2
13 Mārketinga pamati 2
14 Lietvedība un lietišķā korespondence 2
15 Tiesību pamati 2
16 Finanšu menedžments 2
  KOPĀ 35
  B (ierobežotās izvēles) daļa  
1
Ievads specialitātēe 1
2
Transporta ekonomika 3
3
Transporta sistēmas 2
4
Firmas ekonomika 2
5
Kravu apstrāde 2
6
Loģistikas pamati 2
7
Starpvalstu transporta tiesības 2
8
Transporta mezgli un termināli 3
9
Transporta līdzekļi 2
10
Transporta ražošanas organizācija 3
11
Transporta kustības vadība un drošība 2
12
Pārvadājumu organizācija dažādos transporta veidos 6
13
Transporta loģistika 2
14
Starptautiskā tūrisma organizācija 2
15
Grāmatvedības uzskaite 2
16
Komercdarbība transportā 5
17
Transporta pavadīšana (nosūtīšana) 2
18
Muitas darba organizēšana 2
19
Apdrošināšana transportā 2
20
Inovāciju stratēģija un investīcijas 2
21
Menedžments transportā 2
22
Nodokļi un nodokļu politika 2
23
Prognozēšanas un plānošanas teorija un prakse 2
24
Kvalitātes vadības pamatprincipi 2
25
Projektu vadība 2
26
Strategiska vadiba 2
27
Civilā aizsardzība 1
28
Transporta fizikālie pamati 2
29
Filozofija un kultoroloģija 2
30
Mārketings transportā 2
31
Komerctiesības transportā 2
32
Politoloģija un socioloģija 2
33
Personāla vadīšana un pārvaldes lēmumu izstrādāšana 2
34
Svešvaloda (angļu valoda) 5
35
Apkārtējās vides ekoloģija un ekonomika 2
  KOPĀ 81
  C (izvēles) daļa  
1
Intensīvās angļu sarunvalodas kurss 4
2
Biznesa saskarsmes psiholoģija un ētika
2
3
Pasaules vēstures un kultūras pamatlīnijas 2
4
Starptautiskais mārketings 2
5
Latvijas kultūrvēsture
2
6
Brīvās izvēles studiju kurss citā augstskolā 2
  KOPĀ 6**
  Prakse  
1
Prakse informācijas tehnoloģijās 8
2
Prakse transporta uzņēmumā 18
3
KOPĀ 26
  Studiju noslēguma darbs  

Bakalaura darba izstrādāšana 12

Studiju programmā kopā 160

Piezīimes:
* - 1 kredītpunkts ir viena studiju darba nedēļa;
** - no izvēles daļas students izvēlas kursus 6 kredītpunktu apjomā.
Studiju rezultāts: Speciālists saņem zināšanas transporta uzņēmuma organizēšanas un ražošanas struktūras veidošanas principos; uzņēmuma finansiālā nodrošinājuma sistēmā; transporta uzņēmuma loģistikā; transporta procesa tehnoloģijās. Iegūst prasmes uzņēmuma finansiālā un ekonomiskā stāvokļa analīzes veikšanā; transporta uzņēmuma un tā struktūrvienību personāla vadībā; starptautisko pārvadājumu procesa vadīšanā
       
Studiju programmas direktors:
Aleksandrs Skvorcovs, Mg.oec.
Talr.nr. 67629206,
e-pasts: a.skvorcovs@rai.lv