Profesionālā bakalaura studiju programma "Starptautisko pārvadājumu uzņēmumu vadība" » RAI

.

RĪGAS AERONAVIGĀCIJAS INSTITŪTS

Studiju virziens

Sadaļas

Papildus

2017 - 2018

ERASMUS +

Datu bāze

Kalendārs

«    Aprīlis 2018    »
POTCPSSv
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Moodle

mani dati

2017 - 2018

ESF Projekts. Rezultāti

ERAF Projekts

EAD - RAI

Sertifikāts

RAI » Studijas » Transporta pakalpojumi » Profesionālā bakalaura studiju programma "Starptautisko pārvadājumu uzņēmumu vadība"

Profesionālā bakalaura studiju programma “Starptautisko pārvadājumu uzņēmumu vadība”
Iegūstamais grāds: Profesionālā bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā
Kvalifikācija:  Transporta uzņēmuma vadītājs
Studiju ilgums: 4 gadi (pilns laiks), 4,5 gadi (nepilns laiks)
Studiju maksa: 1560 € (pilns laiks), 1200 € (nepilns laiks), 820 € (Daugavpils filiālē)
Akreditācijas termiņš: 2023.g. 8. maijs, Akreditācijas lapa Nr.43

     
Akreditācijas termiņš:
2023.g. 8. maijs, Akreditācijas lapa Nr.43


Profesionālā bakalaura studiju programma "Starptautisko pārvadājumu uzņēmumu vadība"   Profesionālā bakalaura studiju programma "Starptautisko pārvadājumu uzņēmumu vadība"  
 
     

 

Profesionālā bakalaura studiju programma
“Starptautisko pārvadājumu uzņēmumu vadīšana”
Studiju programmas struktūra un saturs
Nr. p.k.
Studiju kursi Apjoms, kredītpunktos
Vispārizglītojošie studiju kursi
1
Augstākā matemātika 4
2 Politoloģija un socioloģija 2
3 Filozofija un kulturoloģija 2
4 Svešvaloda (angļu) 6
5 Lietvedība un lietišķā korespondence 2
6 Civilā aizsardzība 1
7 Tiesību pamati 3
  KOPĀ 20
Nozares teorētiskie pamatkursi
8
Ekonomiskā statistika 2
9
Varbūtību teorija un matemātiskā statistika 2
10
Ekonomiski matemātiskā modelēšana 2
11
Makroekonomika 2
12
Mikroekonomika 3
13
Mārketings transportā 4
14
Informācijas tehnoloģijas 2
15
Ievads specialitātē 2
16
Uzņēmējdarbības pamati 3
17
Menedžments transportā 4
18
Firmas ekonomika 2
19
Latvijas tautsaimniecība un pasaules ekonomika 2
20
Transporta loģistika 4
21
Apkārtējās vides ekoloģija un ekonomika 2
22
Kvalitātes vadības pamatprincipi 2
  KOPĀ 38
Nozares profesionālās specializācijas kursi
23
Transporta ekonomika un sistēmas 5
24
Projektu vadība 2
25
Finanšu menedžments 4
26
Kravu apstrāde 2
27
Starpvalstu transporta tiesības 4
28
Transzporta mezgli un termināli 3
29
Transporta līdzekļi 2
30
Transporta ražošanas organizācija 3
31
Transporta kustības vadība un drošība 3
32
Pārvadājumu organizācija 5
33
Grāmatvedības uzskaite 2
34
Komercdarbība transportā 5
35
Apdrošināšana transportā 2
36
Inovāciju stratēģija un investīcijas 2
37
Komunikācija darījumu aprindās 2
38
Personāla vadība un pārvaldes lēmumu izstrāde 4
39
Stratēģiskās vadības pamati 4
40
Vadības sistēmu projektēšana un izstrāde 4
41
CALS tehnoloģijas 2
  KOPĀ 60
Izvēles kursi
42
Intensīvās angļu sarunvalodas kurss 4
43
Biznesa saskarsmes psiholoģija un ētika
4
44
Pasaules vēstures un kultūras pamatlīnijas 2
45
Starptautiskais mārketings 2
  KOPĀ 6
Prakse
46
Prakse (organizācijas) 6
47
Prakse transporta uzņēmumā
18
  KOPĀ 24
Kvalifikācijas darbs
48
Kvalifikācijas (bakalaura) darba izstrādāšana 12
  KOPĀ 12

Studiju programmā kopā 160
Studiju rezultāts: Programmas ietvaros, studenti iegūst zināšanas, prasmes un kompetences gaisa, jūras, dzelzceļa un autotransporta starptautisko transporta uzņēmumu un to atsevišķu struktūrvienību  organizācijā un vadībā.