RAI

.

РИЖСКИЙ ИНСТИТУТ АЭРОНАВИГАЦИИ

2024 - 2025

*

Flight School

ERASMUS +

База данных

Календарь

«    Июнь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Архив новостей

Moodle

Мои данные

EAD - RAI

Сертификат

Погода

RAI BIBLIOTĒKAS
LIETOŠANAS NOTEIKUMI
BLB 0026
Vispārīgie noteikumi

1. Rīgas Aeronavigācijas institūta (RAI) Bibliotēka ir izglītības un informācijas iestāde, kas nodrošina RAI studentu, pasniedzēju, kā arī pārējā personāla bibliotekāro un informatīvo apkalpošanu.
2. Noteikumi nosaka RAI Bibliotēkas lietošanas kārtību, lietotāju tiesības un pienākumus.
3. Noteikumi izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
4. Bibliotēkai ir pienākums iepazīstināt lietotājus ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem,  izvietojot  tos Bibliotēkas lietotājiem redzamā vietā.

Bibliotēkas lietošanas kārtība

5. Par lietotāju var kļūt RAI studējošie, RAI pasniedzēji un vispārējais personāls.
6. Reģistrējoties jāuzrāda derīga studentu apliecība, pārējam personālam personu apliecinošs dokuments (iesniedzamie dati: personas kods telefons, e pasts, adrese). Bibliotēkā, lietotājam jāiepazīstas ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem un ar savu parakstu jāapstiprina šo noteikumu ievērošana.
7. Mainot uzvārdu, dzīves vietu, lietotājam tas jāpaziņo Bibliotēkai kārtējā apmeklējuma reizē.

Bibliotēkas lietotāju tiesības

8. Saņemt informāciju par Bibliotēkas krājumu un informācijas sistēmām, lietotāju apkalpošanu un pakalpojumiem.
9. Izmantot Bibliotēkas krājumu un informācijas sistēmas atbilstoši noteiktajiem noteikumiem.
10. Izmantot pieejamos datorus, internetu, un citus pieejamos elektroniskās informācijas resursus. 1.pielikums
11. Izmantot bibliotēkā pieejamos maksas pakalpojumus atbilstoši RAI noteiktajiem maksas pakalpojumiem 2. pielikums
12. Lietotājam ir tiesības uz personas datu neaizskaramību. Bez lietotāja piekrišanas Bibliotēkas lietotāja datus nedrīkst nodot vai izpaust trešajai personai, izņemot likumos paredzētajos gadījumus.
13. Bibliotēkas lietotājiem ir tiesības iesniegt priekšlikumus, atsauksmes vai sūdzības Bibliotēkas darba uzlabošanai.

Bibliotēkas lietotāju pienākumi

14. Ievērot RAI Bibliotēkas lietošanas, drošības, darba drošības, elektrodrošības, ugunsdrošības noteikumus.
15. Saudzēt  RAI Bibliotēkas krājumu, tehniku, aprīkojumu.
16. Bibliotēkas telpās ievērot kultūras normas, klusumu, nelietot ēdienus un dzērienus, neapmeklēt bibliotēku virsdrēbēs.
17. Lietotājam līdz mācību gada beigām (līdz 20. jūnijam) izņemtos iespieddarbus jānodod Bibliotēka. Beidzot studijas RAI vai pārtraucot darba attiecības, lietotājam jānodod Bibliotēkā visi saņemtie iespieddarbi un citi materiāli, saņemot parakstu apgaitas lapā.
18. Kompensēt nozaudētos iespieddarbus. 

Iespieddarbu un citu materiālu izsniegšanas kārtība un atbildība

19. Iespieddarbus uz mājām izsniedz tikai tiem lietotājiem, kuri reģistrējušies Bibliotēkā šajos noteikumos paredzētajā kārtībā.
20. Uz mājām izsniedzamo iespieddarbu lietošanas termiņi ir:
          RAI izdoto mācību literatūru – 1 mācību semestris;
          citu izdevniecību izdotos iespieddarbus -1 mēnesis.
21. Iespieddarbu pēdējo eksemplāru, uzziņu fonda  iespieddarbus  uz mājām neizsniedz.
22. Ja nav citu pieprasījumu iespieddarbus nepieciešamības gadījumā var pagarināt, to var noformēt arī telefoniski vai E pastu bibliotēka.rai@inbox.lv, library@rai.lv

23. Ja lietotājs noteiktajā laikā nav nodevis iespieddarbus, bibliotekārs izsaka atgādinājumu pa e-pastu vai telefonu. Par katru nokavēto iespieddarbu atgriešanas dienu iekasē soda naudu – 0,07  € apmērā par katru grāmatu.
24. Iespieddarbu nozaudēšanas vai sabojāšanas gadījumā tā cena jāatlīdzina trīskārtīgi.
25. Par Bibliotēkas izmantošanas noteikumu neievērošanu lietotājam uz laiku var tikt liegti Bibliotēkas pakalpojumi ārpus lasītavas.

1.      pielikums

 RAI bibliotēkas BLB 0026
datortehnikas, interneta, un pieejamo elektroniskās informācijas resursu izmantošanas kārtība 

1. Šie noteikumi nosaka kārtību kādā Bibliotēkas lietotāji izmanto datorus, internetu un pieejamos elektroniskās informācijas resursus RAI Bibliotēkā.
2. Bibliotēkas datora lietotājam savā darbā stingri jāievēro drošības, darba drošības, elektrodrošības, ugunsdrošības noteikumi.
3. Bibliotēkas datorus atļauts lietot reģistrētiem lietotajiem, iegūstot konta lietotāja statusu pie RAI IT speciālista un sekojošiem mērķiem:
3.1. Elektroniskā kataloga izmantošanai;
3.2. Datu bāzu izmantošanai;
3.3.Elektronisko mācību un informācijas materiālu ieguvei;
3.4.Mācību procesam nepieciešamo dokumentu sagatavošanai.
4. Konstatējot datora vai programmatūras bojājumus, nepieciešams pārtraukt darbu un par to nekavējoties informēt Bibliotēkas darbinieku.
5. Izmantojot internetu, jāievēro vispārpieņemtie ētikas principi, aizliegts apmeklēt interneta saites, kuru aplūkošana nav pieņemama sabiedriskās vietās. Aizliegts spēlēt datorspēles, skatīties filmas.
6. Darbu beidzot, lietotājam ir jāaizver visas lietotās programmas un jāsakārto darba vieta.
7. Neskaidrību gadījumā lietotājam jāvēršas pie Bibliotēkas darbinieka.

2.      pielikums

Izraksts no 25.09.2013 g. Rīkojuma Nr. 21

Maksas pakalpojumi 

Pakalpojumu veids Daudzums Cena, €
Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana A 4 formāta lappuse 0,10
Izdruka A4 formāta lappuse 0,10