RAI

.

RĪGAS AERONAVIGĀCIJAS INSTITŪTS

Moodle 3.5

Moodle 1.9

mani dati

2019 - 2020

EAD - RAI

Sertifikāts

 Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma "Elektronisko iekārtu apkalpošana”
Iegūstamā kvalifikācija: Elektronikas speciālists  (ar 2 specializācijām)
1.specializācija - Ražošanas un sadzīves elektronisko iekārtu apkalpošana;
2.specializācija - Lidostu elektronisko iekārtu apkalpošana; 

Studiju ilgums: 2,5 gadi (nepilns laiks, klātiene), 3 gadi (nepilns laiks, neklātiene)
Akreditācijas termiņš: 2021.g. 14.maijs Akreditācijas lapa Nr.344
Studiju maksa

     
Akreditacijas terminš:
2021.g. 14.maijs Akreditācijas lapa Nr.344
  Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma "Elektronisko iekārtu apkalpošana"      
 
     

 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas
"Elektronisko iekārtu apkalpošana”
saturs un struktūra
  A (obligātā) daļa    

 
Kursa nosaukums Apjoms kredītpunktos*
1.special.** 2.special.**
1 Augstākā matemātika 5 5
2 Fizika 3 3
3 Filozofija un ētika 2 2
4 Angļu valoda 5 5
5 Tiesības 2 2
6 Ekoloģijas pamati un darba aizsardzība 2 2
7 Informātika 2 2
8 Zinātniski tehniskā informācija un dokumentācija 2 2
9 Mazā biznesa vadīšana 2 2
  KOPĀ 25 25
  B (ierobežotās izvēles) daļa    
1 Elektrotehnika 3 3
2 Elektrotehniskie radiomateriāli 2 2
3 Radioelektronikas pamati, digitālā un analogā tehnika 5 5
4 Elektrisko signālu raidīšana, uztveršana un apstrāde 4 4
5 Programmēšana 2 2
6 Informācijas attēlošanas sistēmas 3 3
7 Skaitļotāju kompleksu un perifērijas iekārtu arhitektūra 3 3
8 Metroloģija, standartizācija un sertifikācija 2 2
9 Radiosignālu ģenerēšana un izstarošana, antenas 3 3
10 Apsardzes signalizācijas un lokālās ugunsdzēsības signalizācijas ekspluatācija un remonts 2 0
11 Ledusskapju un veļas mazgājamo mašīnu ekspluatācija un remonts 2 0
12 Kondicionēšanas un ventilācijas iekārtas, to ekspluatācija un remonts 2 2
13 Gaisa satiksmes apkalpošanas pamati 0 3
14 Aviācijas sakaru līdzekļi un to ekspluatācija 0 7
15 Radiolokācijas sistēmu uzbūves principi 0 5
16 Radiolokācijas kompleksi un to apkalpošana 0 7
17 Radionavigācijas kompleksi un to apkalpošana 0 6
18 GSV centra radioiekārtas 0 7
19 Komunikāciju un mobilie sakari, to apkalpošana un remonts 3 0
20 TV un videoiekārtas, to apkalpošana un remonts 3 3
21 Distances novērošanas un vadīšanas iekārtas, to ekpluatācija un remonts 2 2
22 Tehniskās apkalpošanas noteikumi un bojājumu meklēšanas metodes 2 2
23 Automobiļu elektriskās un elektroniskās iekārtas, to apkalpošana un remonts 5 0
24 Radiotehniskās iekārtas, to remonts, regulēšana un noskaņošana 5 5
25 Audio iekārtas, to apkalpošana un remonts 3 3
  KOPĀ 56*** 79***
  Prakse    
1 Prakse 16 16
2 Kvalifikācijas darbs 8 8
  KOPĀ 24  24
  Studiju programmā kopā 100 120
  Piezīmes:
* - 1 kredītpunkts ir viena studiju darba nedēļa;
** - 1.specializācija - ražošanas un sadzīves elektronisko iekārtu apkalpošana; 2.specializācija. - lidostu elektronisko iekārtu apkalpošana;
*** - no ierobežotās izvēles daļas students izvēlas kursus 51 (1.specializācija) un 71 (2.specializācija) kredītpunkta apjomā
 
Anotācija.
Specializācija: Ražošanas un sadzīves elektronisko iekārtu apkalpošana
Speciālists saņem zināšanas elektronikas pamatos, ciparu tehnikā, informācijas pārraidē, apstrādē un atveidojumā, datoru tehnoloģijās; lidostu radio-elektronisko iekārtu parametros, konstrukcijās un to shēmu tehnikā. Iegūst prasmes iekārtu ekspluatācijā, to tehniskajā apkalpošanā; prasmi saprast shēmu elementus, lasīt funkcionālas, principiālas un montāžas shēmas; iemaņas iekārtu diagnostikā, testēšanā, remontā un regulēšanā; saņem prasmi veikt profilaktiskos un reglamentētos darbus.
Specializācija: Lidostu elektronisko iekārtu apkalpošana
Profesionāli orientētās studiju programmas ietvaros students iegūst nepieciešamas zināšanas, prasmes un kompetences lidostā esošo elektronisko iekārtu tehniskai apkalpošanai, pārzinās: lidostu radioelektronikas iekārtu pamatparametrus, iekārtu ekspluatāciju, tehnisko apkalpošanu, diagnostiku, testēšanu, remontu un regulēšanu, kā arī profilaktiskus un reglamentētos darbus, kas ļauj strādāt dažādos lidostu apkalpojošos uzņēmumos. Programmā integrētais ATSEP kurss nodrošina standartizētu pamatapmācību saskaņā ar Eiropas Savienībā esošajām rekomendācijām aviācijas elektronisko iekārtu apkalpošanas speciālistu sagatavošanā un sniedz iespēju iegūt ATSEP sertifikātu.
       
Studiju programmas direktors:
Ilmārs Blumbergs, Dr.sc.ing.
Talr.nr. 67629083,
e-pasts: ilmars-b@inbox.lv