RAI

.

RĪGAS AERONAVIGĀCIJAS INSTITŪTS

Moodle 3.5

Moodle 1.9

mani dati

2019 - 2020

EAD - RAI

Sertifikāts

Profesionālā maģistra studiju programma "Transportsistēmu vadīšana"
Iegūstamais grāds: Profesionālā maģistra grāds transportsistēmās
Kvalifikācija:    
Transportsistēmu vadīšanas inženieris
Studiju ilgums: 2 gadi (nepilns laiks)
Akreditācijas termiņš: 2019.g. 16.jūlijs Akreditācijas lapa Nr.236 - pagarināta līdz 2021.gada 31.decembrim.
Studiju maksa

     
Akreditacijas terminš:
2019.g. 16.jūlijs Akreditācijas lapa Nr.236
pagarināta līdz 2021.gada 31.decembrim.
  Profesionālā maģistra studiju programma  "Transportsistēmu vadīšana"   Profesionālā maģistra studiju programma  "Transportsistēmu vadīšana"  
 
     

 

Profesionālā maģistra studiju programmas
"Transportsistēmu vadīšana"
saturs un struktūra
  A (obligātā) daļa  
  Kursa nosaukums Apjoms kredītpunktos *
1 Transportsistēmas 2
2 Ekonometrija 2
3 Informācijas tehnoloģijas sistēmas vadīšanā 2
4 Modernās vadīšanas teorijas 2
5 Transporta procesu modelēšana 2
6 Transportsistēmu vadīšana 2
7 Globālā loģistika 2
  KOPĀ 14
  B (ierobežotās izvēles) daļa  
1 Transporta uzņēmuma ekonomika 2
2 Projektu vadība 2
3 Zinātnisko pētījumu metodoloģija un loģika 2
4 Kvalitātes vadības sistēma 2
5 Dabas un cilvēka aizsardzība 2
6 Cilvēciskais faktors vadīšanas sistēmās 2
7 Transporta ražošanas  organizācija 2
  KOPĀ 14
  C (izvēles) daļa  
1 Komercdarbības vadība transporta sistēmās 2
2 Personāla vadības pedagoģiskie-psiholoģiskie aspekti 2
3 Stratēģiskā vadība 2
4 Risku vadīšana  transporta sistēmās 2
5 Biznesa angļu valoda 2
  KOPĀ 6**
  Prakse  
  Prakse 6
   Studiju noslēguma darbs  
  Maģistra darba izstrādāšana 20
   Studiju programmā kopā  60 
  Piezīimes:
* - 1 kredītpunkts ir viena studiju darba nedēļa;
** - no izvēles daļas students izvēlas kursus 6 kredītpunktu apjomā;

 
Anotācija: Maģistra programma paredzēta iemaņu iegūšanai praktisko pētījumu jomā transporta sistēmu pārvaldībā, kā arī zināšanu attīstībai tehniskās apkopes jomā. Studiju programma orientēta uz kvalifikācijas paaugstināšanu aviācijas nozarē strādājošajiem specialistiem.
       
Studiju programmas direktors:
Ilmārs Blumbergs, Dr.sc.ing.
Talr.nr. 67629083,
e-pasts: ilmars-b@inbox.lv