RAI

.

RĪGAS AERONAVIGĀCIJAS INSTITŪTS

2024 - 2025

*

Flight School

ERASMUS +

Datu bāze

Kalendārs

«    june 2024    »
POTCPSSv
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Jaunumu arhīvs

Maijs 2024 (5)
Aprīlis 2024 (4)
Marts 2024 (4)
Februāris 2024 (2)
Janvāris 2024 (6)
Decembris 2023 (10)

Moodle

mani dati

EAD - RAI

Sertifikāts

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI
studiju programmās Rīgas Aeronavigācijas institūtā
2024./2025.akadēmiskajā gadā

 

Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma
46.panta otro daļu, Ministru kabineta 2006.gada
10.oktobra noteikumiem Nr.846 „Noteikumi par
prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai
studiju programmās” un RAI Satversmi

1. Uzņemšanas noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka kārtību, kādā notiek uzņemšana studiju programmās Rīgas Aeronavigācijas institūtā (turpmāk - RAI) 2024./2025.akadēmiskajā gadā.

2. Uzņemšanu studiju programmās organizē un nodrošina RAI Uzņemšanas komisija (turpmāk - Komisija), kas izveidota ar rīkojumu RAI noteiktajā kārtībā. Komisija darbojas pastāvīgi saskaņā ar RAI apstiprinātu nolikumu.

3. Uzņemšana notiek pilna un nepilna laika studijās Rīgā. Studijas notiek latviešu un angļu valodā.

4. Uzņemšana notiek šādās studiju programmās:

Nr. p.k Programmas nosaukums Iegūstamais grāds/ kvalifikācija Studiju ilgums
  Transporta pakalpojumi
1. Starptautisko pārvadājumu uzņēmumu vadība 1
Profesionālā bakalaura studiju programma
Profesionālā bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā / Uzņēmuma vadītājs pilns laiks - 4 gadi;
nepilns laiks - 4,5 gadi
2. Starptautisko pārvadājumu loģistika 1
Profesionālā bakalaura studiju programma
Profesionālā bakalaura grāds starptautisko pārvadājumu loģistikā / Loģistikas vadītājs pilns laiks - 4 gadi;
nepilns laiks - 4,5 gadi 
3. Gaisa satiksmes vadība 2
Profesionālā bakalaura studiju programma
Profesionālā bakalaura grāds gaisa satiksmes vadībā / Uzņēmuma vadītājs

pilns laiks - 4 gadi;
nepilns laiks - 4,5 gadi

4. Starptautisko pārvadājumu uzņēmējdarbības vadība
Profesionālā maģistra studiju programma
Profesionālā maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā

pilns laiks - 1,5 gadi;
pilns laiks - 2 gadi4;
nepilns laiks - 2 gadi

  Mehānika
1. Gaisa transportsistēmu vadība un ekspluatacija 2
Profesionālā bakalaura studiju programma
Profesionālā bakalaura grāds gaisa transportsistēmu vadība un ekspluatācija/gaisa kuģa tehniskās apkopes inženieris pilns laiks - 4 gadi;
nepilns laiks - 4,5 gadi
nepilns laiks - 3,5 gadi3
2. Gaisa kuģu tehniskā apkope 2
Profesionālā bakalaura studiju programma
Profesionālā bakalaura grāds aviācijā/ gaisa kuģa tehniskās apkopes inženieris pilns laiks - 4 gadi;
nepilns laiks - 4,5 gadi
3. Transportsistēmu vadība
Profesionālā maģistra studiju programma
Profesionālā maģistra grāds transportsistēmās pilns laiks - 1,5 gadi;
pilns laiks - 2 gadi4;

nepilns laiks - 2 gadi
  Elektronika
1. Elektronisko iekārtu apkalpošana 1
Profesionālā bakalaura studiju programma
Profesionālā bakalaura grāds elektronisko iekārtu apkalpošanā/ elektronikas inženieris pilns laiks - 4 gadi;
nepilns laiks - 4.5 gadi;
 
  1 - reflektanti pēc programmas absolvēšanas saņem;
ES prasībām atbilstošu profesionālās darbības licenci vai sertifikātu;

2 - reflektantiem ir iespēja saņemt ES prasībām atbilstošu profesionālās darbības licenci vai sertifikātu.
3 - reflektantiem ar gaisa satiksmes vadības licencēm vai pilota licencēm.
4 - visiem ārvalstu studentiem.


5. Uzņemšana pamatstudiju programmās notiek, pamatojoties uz iepriekš iegūtu vismaz vispārējo vidējo vai profesionālo vidējo izglītību. Uzņemšana maģistra studiju programmās notiek, pamatojoties uz maģistra programmai atbilstošu bakalaura vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.

6. Studiju maksas apmēru studiju programmās, studiju maksas atlaides un personu grupas, kurām tiek piemērotas studiju maksas atlaides, nosaka ar rīkojumu RAI noteiktajā kārtībā vismaz mēnesi pirms uzņemšanas izsludināšanas.

7. Uzņemšana studiju programmās sākas:
7.1. Reflektantu reģistrāciju un uzņemšanu ar vispārējo vidējo (ar apliecinājumu par vidējās izglītības iegūšanu) izglītību iegūto tekošā gadā augstākās izglītības studiju programmās uzsāk no 2023.gada. 1.jūlija.
7.2. Nepilna laika studijām reflektanti reģistrējas no 2023. gada 01. jūnija.

8. Lai uzņemtu studiju programmā, reflektants Komisijai iesniedz:
- vidējās, profesionālā vidējās izglītības dokumentu vai augstākās izglītības diploms ar sekmju pielikumu;
- vidējās izglītības dokumentu vai akadēmisko izziņu, par citā augstskolā apgūtiem studiju kursiem;
- angļu valodas B2. līmeņa sertifikāts ārvalstu reflektantiem vai studijām angļu valodā;
- pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu;
- vienu krāsu fotogrāfiju (var arī elektroniski JPG formāta).

9. Iepriekš iegūtās izglītības dokumenta un citu dokumentu oriģinālus, kā arī pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu reflektants uzrāda Komisijai personīgi studiju līguma noslēgšanas brīdī.

10. Reflektants raksta iesniegumu studijām konkrētā RAI programmā.

11. Reflektantam ir tiesības saņemt pilnu informāciju saistībā ar uzņemšanas procesu un studijām RAI (manager@rai.lv, tālr.nr. 67 677 832, 29 571 158).

12. Reflektanta pienākums ir iepazīties ar šiem Noteikumiem un sniegt pilnu un patiesu informāciju par iepriekš iegūto izglītību un studiju iespējām RAI.

13. RAI pienākums ir sniegt reflektantam pilnīgu informāciju par uzņemšanas procesu un iespējām nodrošināt atbilstošus studiju un sadzīves apstākļus.

14. Pieteikumu uzņemšanai studiju programmā reflektants iesniedz:
- ierodoties personīgi RAI, Mežkalna ielā 9, Rīgā, pēc iepriekšēja pieraksta;
- nosūtot elektroniski pa e-pastu (manager@rai.lv; a.brutane@rai.lv);
- nosūtot pa pastu;
- iesniedzot ar reflektanta pilnvarotas personas starpniecību, uzrādot pilnvaru.

15. Komisija iesniegto pieteikumu un tam pievienotos dokumentus izskata, ja nepieciešams pārbauda, un piereģistrē.

16. Ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti atbilst šiem Noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē uzņemšanas procedūru, Komisija pieņem lēmumu par reflektanta uzņemšanu attiecīgajā studiju programmā.

17. Savu lēmumu Komisija triju darba dienu laikā paziņo reflektantam un saskaņo ar viņu datumu, kad viņam personīgi jāierodas studiju līguma noslēgšanai.

18. Reflektantam ir tiesības iesniegt Komisijai motivētu sūdzību par uzņemšanas procedūras pārkāpumiem vai Komisijas lēmumiem trīs darba dienu laikā pēc uzņemšanas procedūras pārkāpuma fakta konstatēšanas vai Komisijas lēmuma paziņošanas.

19. Komisija sūdzību izskata un trīs darba dienu laikā paziņo sūdzības iesniedzējam savu lēmumu. Komisijas lēmumu var apstrīdēt septiņu dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas, iesniedzot sūdzību rektoram.

20. Rektora pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

21. RAI ir tiesības pārtraukt personas piedalīšanos uzņemšanas procesā un atcelt Komisijas lēmumu par uzņemšanu, ja persona nav ievērojusi uzņemšanu reglamentējošo normatīvo aktu prasības.

22. Samaksa par dokumentu noformēšanu, testēšanu un pārrunām 25.00 EUR. RAI tekošā gada absolventiem, stājoties studijām maģistrantūrā dokumentu noformēšanā – bezmaksas. Ārvalstu pilsoņiem 200.00 EUR.

23. No reģistrācijas maksas ir atbrīvoti:
- 2023./2024.akadēmiskā gada RAI bakalaura studiju programmu absolventi, kuri tiek uzņemti maģistra studiju programmās;
- bāreņi.

24. Pēc studiju līguma noslēgšanas un studiju maksas pirmās iemaksas ieskaitīšanas RAI norādītājā kontā reflektantu imatrikulē RAI.

25. Par 2024./2025.akadēmiskā gada un nodarbību sākumu RAI informē studentus savā Mājas lapā.