RAI

.

RĪGAS AERONAVIGĀCIJAS INSTITŪTS

Moodle

mani dati

2019 - 2020

EAD - RAI

Sertifikāts

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI
studiju programmās Rīgas Aeronavigācijas institūtā
2019./2020.akadēmiskajā gadā

 

Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma
46.panta otro daļu, Ministru kabineta 2006.gada
10.oktobra noteikumiem Nr.846 „Noteikumi par
prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai
studiju programmās” un RAI Satversmi

1. Uzņemšanas noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka kārtību, kādā notiek uzņemšana studiju programmās Rīgas Aeronavigācijas institūtā (turpmāk - RAI) 2019./2020.akadēmiskajā gadā.

2. Uzņemšanu studiju programmās organizē un nodrošina RAI Uzņemšanas komisija (turpmāk - Komisija), kas izveidota ar rīkojumu RAI noteiktajā kārtībā. Komisija darbojas pastāvīgi saskaņā ar RAI apstiprinātu nolikumu.

3. Uzņemšana notiek pilna un nepilna laika studijās Rīgā, kā arī nepilna laika studijās RAI filiālē Daugavpilī. Studijas notiek latviešu un angļu valodā.

4. Uzņemšana notiek šādās studiju programmās:

Nr. p.k Programmas nosaukums Iegūstamais grāds/ kvalifikācija Studiju ilgums
  Studiju virziens „Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības”
1. Profesionālā bakalaura studiju programma „Gaisa transportsistēmu vadīšana” * Profesionālā bakalaura grāds aviācijā/gaisa transportsistēmu vadīšanas inženieris Pilns laiks - 4 gadi;
nepilns laiks - 4,5 gadi
2. Profesionālā bakalaura studiju programma „Gaisa kuģu tehniskā ekspluatācija” * Profesionālā bakalaura grāds aviācijā/ inženieris mehāniķis gaisa kuģu tehniskajā ekspluatācijā Pilns laiks - 4 gadi;
nepilns laiks - 4,5 gadi 
3. Profesionālā maģistra studiju programma „Transportsistēmu vadīšana” Profesionālā maģistra grāds transportsistēmās / transportsistēmu vadīšanas inženieris

Pilns laiks - 1.5 gadi;

nepilns laiks - 2 gadi

  Studiju virziens „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne”
1. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma „Elektronisko iekārtu apkalpošana” ** Elektronikas speciālists Pilns laiks - 2.5 gadi;
nepilns laiks: klātiene - 3 gadi, neklātiene - 3,5 gadi
2. Profesionālā bakalaura studiju programma „Elektronisko iekārtu apkalpošana” ** Profesionālā bakalaura grāds elektronisko iekārtu apkalpošanā/ elektronikas inženieris Pilns laiks - 4 gadi;
nepilns laiks - 4,5 gadi
  Studiju virziens „Transporta pakalpojumi”
1. Profesionālā bakalaura studiju programma „Starptautisko pārvadājumu uzņēmumu vadība” ** Profesionālā bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā / transporta uzņēmuma vadītājs Pilns laiks - 4 gadi;
Nepilns laiks - 4.5 gadi;
 
2. Profesionālā bakalaura studiju programma „Starptautisko pārvadājumu loģistika” ** Profesionālā bakalaura grāds starptautisko pārvadājumu loģistikā / loģistikas struktūrvienības vadītājs Pilns laiks - 4 gadi;
Nepilns laiks - 4.5 gadi;

3. Profesionālā bakalaura studiju programma „Gaisa satiksmes vadība” * Profesionālā bakalaura grāds gaisa satiksmes vadībā/gaisa satiksmes vadības inženieris Pilns laiks - 4 gadi;
Nepilns laiks - 4.5 gadi;

4. Profesionālā maģistra studiju programma programma „Starptautisko pārvadājumu uzņēmumu vadīšana” Profesionālā maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā/transporta uzņēmuma vadītājs Pilns laiks - 1.5 gadi;
Nepilns laiks - 2 gadi;

  * - Reflektanti pēc programmas absolvēšanas saņem ES prasībām atbilstošu profesionālās darbības licenci vai sertifikātu;
** - Reflektantiem ir iespēja saņemt ES prasībām atbilstošu profesionālās darbības licenci vai sertifikātu.


5. Uzņemšana pamatstudiju programmās notiek, pamatojoties uz iepriekš iegūtu vismaz vispārējo vidējo vai profesionālo vidējo izglītību. Uzņemšana maģistra studiju programmās notiek, pamatojoties uz maģistra programmai atbilstošu bakalaura vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.

6. Studiju maksas apmēru studiju programmās, studiju maksas atlaides un personu grupas, kurām tiek piemērotas studiju maksas atlaides, nosaka ar rīkojumu RAI noteiktajā kārtībā vismaz mēnesi pirms uzņemšanas izsludināšanas.

7. Uzņemšana studiju programmās sākas:
7.1. Ministru kabineta noteiktajā datumā - reflektantiem, kuri vidējo izglītību ieguvuši 2018.gadā;
7.2. 2019.gada 1.junijā - pārējiem reflektantiem pilna un nepilna laika studijās.

8. Par uzņemšanas uzsākšanu RAI informē savā Mājas lapā.

9. Lai uzņemtu studiju programmā, reflektants Komisijai iesniedz RAI noteiktas formas pieteikumu. Pieteikumam pievieno iepriekš iegūtās izglītības dokumenta ar sekmju izrakstu kopiju, divas krāsainās fotokartītes vai iesniedz fotogrāfiju elektroniskā veidā (izmērs ne lielāks kā 1000x1000 pikseļi un apjoms līdz 200 kB), kā arī pievieno citu dokumentu kopijas, ja nepieciešams.

10. Iepriekš iegūtās izglītības dokumenta un citu dokumentu oriģinālus, kā arī pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu reflektants uzrāda Komisijai personīgi studiju līguma noslēgšanas brīdī.

11. Reflektantam ir tiesības saņemt pilnu informāciju saistībā ar uzņemšanas procesu un studijām RAI (manager@rai.lv, tālr.nr. 67 677 832, 29 571 158).

12. Reflektanta pienākums ir iepazīties ar šiem Noteikumiem un sniegt pilnu un patiesu informāciju par iepriekš iegūto izglītību un studiju iespējām RAI.

13. RAI pienākums ir sniegt reflektantam pilnīgu informāciju par uzņemšanas procesu un iespējām nodrošināt atbilstošus studiju un sadzīves apstākļus.

14. Pieteikumu uzņemšanai studiju programmā reflektants iesniedz:
14.1. ierodoties personīgi RAI, Mežkalna ielā 9, Rīgā;
14.2. ierodoties personīgi RAI filiālēs Daugavpilī, Kandavas ielā 17;
14.3. nosūtot elektroniski pa e-pastu (manager@rai.lv);
14.4. nosūtot pa pastu;
14.5. iesniedzot ar reflektanta pilnvarotas personas starpniecību, uzrādot pilnvaru.

15. Komisija iesniegto pieteikumu un tam pievienotos dokumentus izskata, ja nepieciešams pārbauda, un piereģistrē.

16. Ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti atbilst šiem Noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē uzņemšanas procedūru, Komisija pieņem lēmumu par reflektanta uzņemšanu attiecīgajā studiju programmā.

17. Savu lēmumu Komisija triju darba dienu laikā paziņo reflektantam un saskaņo ar viņu datumu, kad viņam personīgi jāierodas studiju līguma noslēgšanai.

18. Reflektantam ir tiesības iesniegt Komisijai motivētu sūdzību par uzņemšanas procedūras pārkāpumiem vai Komisijas lēmumiem trīs darba dienu laikā pēc uzņemšanas procedūras pārkāpuma fakta konstatēšanas vai Komisijas lēmuma paziņošanas.

19. Komisija sūdzību izskata un trīs darba dienu laikā paziņo sūdzības iesniedzējam savu lēmumu. Komisijas lēmumu var apstrīdēt septiņu dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas, iesniedzot sūdzību rektoram.

20. Rektora pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

21. RAI ir tiesības pārtraukt personas piedalīšanos uzņemšanas procesā un atcelt Komisijas lēmumu par uzņemšanu, ja persona nav ievērojusi uzņemšanu reglamentējošo normatīvo aktu prasības.

22. Par pieteikuma izskatīšanu, reģistrēšanu, pārrunām un studiju līguma sagatavošanu ir noteikta reģistrācijas maksa 15 EUR apmērā.

23. No reģistrācijas maksas ir atbrīvoti:
23.1. 2018./2019.akadēmiskā gada RAI bakalaura studiju programmu un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu absolventi, kuri tiek uzņemti maģistra studiju programmās;
23.2. bāreņi.

24. Pēc studiju līguma noslēgšanas un studiju maksas pirmās iemaksas ieskaitīšanas RAI norādītājā kontā reflektantu imatrikulē RAI.

25. Par 2019./2020.akadēmiskā gada un nodarbību sākumu RAI informē studentus savā Mājas lapā.

APSTIPRINĀTI
RAI Senāta 2018.g. 24.aprīļa sēdē
Protokols Nr.18/1