RAI

.

RĪGAS AERONAVIGĀCIJAS INSTITŪTS

Moodle

mani dati

Konference - 2021

EAD - RAI

Sertifikāts

 

6. oktobrī Rīgas Aeronavigācijas institūtā notiks ATVĒRTO DURVJU DIENA.
Tikšanās ar institūta pārstāvjiem notiks plkst. 11.00 aud.003. Apmeklētājiem būs iespēja uzdot jautājumus saistītus ar uzņemšanu un studiju programmām, kā arī piedalīties iepazīšanās ekskursijā pa institūtu.
Sīkāka informācija un reģistrācija:
tālruni: +37129571158,

Jautājumus var uzdot arī Facebook mājas lapā.

Sadaļa: Reflektantiem » Jaunums
 

02. jūnijā Rīgas Aeronavigācijas institūtā notiks ATVĒRTO DURVJU DIENA.
Tikšanās ar institūta pārstāvjiem notiks plkst. 11.00 aud.003. Apmeklētājiem būs iespēja uzdot jautājumus saistītus ar uzņemšanu un studiju programmām, kā arī piedalīties iepazīšanās ekskursijā pa institūtu.
Sīkāka informācija un reģistrācija:
tālruni: +37129571158,

Jautājumus var uzdot arī Facebook mājas lapā.

 

Sadaļa: Reflektantiem » Jaunums 

No 6.februārī sāksies kursi skolēniem "Aktuāla profesija"!
RAI labākie pasniedzēji pastāstīs skolēniem par pieprasītākajām profesijām, ar kuru palīdzību ikviens var realizēt savus sapņus un pat mainīt dzīvi!
Kursa mācību programmas mērķis ir informēt un ieinteresēt vidusskolu vai koledžu absolventus par iespējām uzsākt studijas Rīgas aeronavigācijas institū ...

Sadaļa: Reflektantiem » Jaunums
 

Sakās ziemas uzņemšana bakalaura un maģistra studiju programmās.

Bakalaura studiju programmas:
- STARPTAUTISKO PĀRVADĀJUMU UZŅĒMUMA VADĪBA.
       Transporta uzņēmuma vadītājs.
- STARPTAUTISKO PĀRVADĀJUMU LOĢISTIKA.
       Loģistikas struktūrvienības vadītājs.
Maģistratūra
- STARPTAUTISKO PĀRVADĀJUMU UZŅĒMUMA VADĪBA.
      Transporta uzņēmuma vadītājs.

 Uzņemšana notiek uz pirmo kursu pilna un nepilna laika studijām, kā arī ir iespēja turpināt studijas vecākos kursos ...

     

 

Sadaļa: Reflektantiem » Jaunums 

No 7. novembra sāksies kursi skolēniem "Aktuāla profesija"!
RAI labākie pasniedzēji pastāstīs skolēniem par pieprasītākajām profesijām, ar kuru palīdzību ikviens var realizēt savus sapņus un pat mainīt dzīvi!
Kursa mācību programmas mērķis ir informēt un ieinteresēt vidusskolu vai koledžu absolventus par iespējām uzsākt studijas Rīgas aeronavigācijas institū ...

Sadaļa: Reflektantiem » Jaunums

Cenas norādītas EUR ()

 Studiju programmas

 Latvijas students fiziskā persona

Ārvalstu students fiziskā persona

Studentu piesaistes aģentūras

Pilna laika

Nepilna laika

Pilna laika dienas nodaļa

Pilna laika ar cikliem

Pilna laika dienas nodaļa

Pilna laika ar cikliem

 Studiju virziens: TRANSPORTA PAKALPOJUMI

Starptautisko pārvadājumu loģistika

1560

Rīga: 1200
Latgale: 820

2280

1740

 2345

 1740

Starptautisko pārvadājumu uzņēmuma vadīšana

1560

Rīga: 1200
Latgale:
820

2280

1740

 2345

 1740

Gaisa satiksmes vadība

7770

1750 1

11330

3330 1

 11330

 3460 1

Starptautisko pārvadājumu uzņēmuma vadīšana (maģistrs)

1750

1280 - RAI absolventiem

2300

2360

 Studiju virziens: MEHĀNIKA

Gaisa kuģu tehniskā ekspluatācija

2600

2400 2 3400 -  3460 -

Gaisa transportsistēmu vadīšana

2600
Papildus maksa par PPL un ATPL (A) licences iegūšanu

2600 3

3400
Papildus maksa par PPL un ATPL (A) licences iegūšanu
3800 3 3460
Papildus maksa par PPL un ATPL (A) licences iegūšanu
 3860 3

Transportsistēmu vadīšana (maģistrs)

1950
1500 - RAI absolventiem

2500

 2560

 Studiju virziens: ELEKTRONIKA

Elektronisko iekārtu apkalpošana Electronic equipment maintenance. Ražošanas sadzīves

1600

1350

2345 2140  2345 2345

Elektronisko iekārtu apkalpošana Electronic equipment maintenance. Aviācijas

Pēc līguma noteikumiem

1750 4 10050 - 10050 -

 
1
  - Personām ar derīgu GSV dispečera licenci
2  - Personām ar profesionāliem sertifikātiem un strādājošiem gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas specialitātē
3  - Personām, kam ir derīga gaisa kuģu pilota licence
4
  - Personām ar profesionāliem sertifikātiem un pieredzi lidostu elektronisko iekārtu apkalpošanā

 

4. aprīlī sāksies kursi "Mūsdienu aviācija"!
RAI labākie pasniedzēji pastāstīs par profesijām aviācijas jomā, ar kuru palīdzību ikviens var realizēt savus sapņus un pat mainīt dzīvi!
Kursa programmas mērķis ir informēt, ieinteresēt un dziļāk ieskatīties aviācijas profesijās vidusskolu vai koledžu absolventiem, lai uzsākt studijas Rīgas aeronavigācijas institūtā.

Kursa saturu var atrast šeit.

Kursa dalībniekiem tiks organizētas praktiskās nodarbības un ekskursijas ...

 

Sadaļa: Reflektantiem » Jaunums

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI
studiju programmās Rīgas Aeronavigācijas institūtā
2020./2021.akadēmiskajā gadā

 

Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma
46.panta otro daļu, Ministru kabineta 2006.gada
10.oktobra noteikumiem Nr.846 „Noteikumi par
prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai
studiju programmās” un RAI Satversmi

1. Uzņemšanas noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka kārtību, kādā notiek uzņemšana studiju programmās Rīgas Aeronavigācijas institūtā (turpmāk - RAI) 2020./2021.akadēmiskajā gadā.

2. Uzņemšanu studiju programmās organizē un nodrošina RAI Uzņemšanas komisija (turpmāk - Komisija), kas izveidota ar rīkojumu RAI noteiktajā kārtībā. Komisija darbojas pastāvīgi saskaņā ar RAI apstiprinātu nolikumu.

3. Uzņemšana notiek pilna un nepilna laika studijās Rīgā, kā arī nepilna laika studijās RAI filiālē Daugavpilī. Studijas notiek latviešu un angļu valodā.

4. Uzņemšana notiek šādās studiju programmās:

Nr. p.k Programmas nosaukums Iegūstamais grāds/ kvalifikācija Studiju ilgums
  Transporta pakalpojumi
1. Starptautisko pārvadājumu uzņēmumu vadība 1
Profesionālā bakalaura studiju programma
Profesionālā bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā / transporta uzņēmuma vadītājs pilns laiks - 4 gadi;
nepilns laiks - 4,5 gadi
2. Starptautisko pārvadājumu loģistika 1
Profesionālā bakalaura studiju programma
Profesionālā bakalaura grāds starptautisko pārvadājumu loģistikā / loģistikas struktūrvienības vadītājs pilns laiks - 4 gadi;
nepilns laiks - 4,5 gadi 
3. Gaisa satiksmes vadība 2
Profesionālā bakalaura studiju programma
Profesionālā bakalaura grāds gaisa satiksmes vadībā/gaisa satiksmes vadības inženieris

pilns laiks - 4 gadi;
nepilns laiks - 4,5 gadi

4. Starptautisko pārvadājumu uzņēmumu vadīšana
Profesionālā maģistra studiju programma
Profesionālā maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā/transporta uzņēmuma vadītājs

pilns laiks - 1,5 gadi;
pilns laiks - 2 gadi4;
nepilns laiks - 2 gadi

  Mehānika
1. Gaisa transportsistēmu vadīšana 2
Profesionālā bakalaura studiju programma
Profesionālā bakalaura grāds aviācijā/gaisa transportsistēmu vadīšanas inženieris pilns laiks - 4 gadi;
nepilns laiks - 4,5 gadi
nepilns laiks - 3,5 gadi3
2. Gaisa kuģu tehniskā ekspluatācija 2
Profesionālā bakalaura studiju programma
Profesionālā bakalaura grāds aviācijā/ inženieris mehāniķis gaisa kuģu tehniskajā ekspluatācijā pilns laiks - 4 gadi;
nepilns laiks - 4,5 gadi
3. Transportsistēmu vadīšana
Profesionālā maģistra studiju programma
Profesionālā maģistra grāds transportsistēmās / transportsistēmu vadīšanas inženieris pilns laiks - 1,5 gadi;
pilns laiks - 2 gadi4;

nepilns laiks - 2 gadi
  Elektronika
1. Elektronisko iekārtu apkalpošana 1
Profesionālā bakalaura studiju programma
Profesionālā bakalaura grāds elektronisko iekārtu apkalpošanā/ elektronikas inženieris pilns laiks - 4 gadi;
nepilns laiks - 4.5 gadi;
 
  1 - reflektanti pēc programmas absolvēšanas saņem;
ES prasībām atbilstošu profesionālās darbības licenci vai sertifikātu;

2 - reflektantiem ir iespēja saņemt ES prasībām atbilstošu profesionālās darbības licenci vai sertifikātu.
3 - reflektantiem ar gaisa satiksmes vadības licencēm vai pilota licencēm.
4 - visiem ārvalstu studentiem.


5. Uzņemšana pamatstudiju programmās notiek, pamatojoties uz iepriekš iegūtu vismaz vispārējo vidējo vai profesionālo vidējo izglītību. Uzņemšana maģistra studiju programmās notiek, pamatojoties uz maģistra programmai atbilstošu bakalaura vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.

6. Studiju maksas apmēru studiju programmās, studiju maksas atlaides un personu grupas, kurām tiek piemērotas studiju maksas atlaides, nosaka ar rīkojumu RAI noteiktajā kārtībā vismaz mēnesi pirms uzņemšanas izsludināšanas.

7. Uzņemšana studiju programmās sākas:
7.1. Reflektantu reģistrāciju un uzņemšanu ar vispārējo vidējo (ar apliecinājumu par vidējās izglītības iegūšanu) izglītību iegūto tekošā gadā augstākās izglītības studiju programmās uzsāk no 2020.gada. 1.jūlija.
7.2. Nepilna laika studijām reflektanti reģistrējas no 2020. gada 01. jūnija.

8. Lai uzņemtu studiju programmā, reflektants Komisijai iesniedz:
- vidējās, profesionālā vidējās izglītības dokumentu vai augstākās izglītības diploms ar sekmju pielikumu;
- vidējās izglītības dokumentu vai akadēmisko izziņu, par citā augstskolā apgūtiem studiju kursiem;
- angļu valodas B2. līmeņa sertifikāts ārvalstu reflektantiem vai studijām angļu valodā;
- pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu;
- vienu krāsu fotogrāfiju (var arī elektroniski JPG formāta).

9. Iepriekš iegūtās izglītības dokumenta un citu dokumentu oriģinālus, kā arī pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu reflektants uzrāda Komisijai personīgi studiju līguma noslēgšanas brīdī.

10. Reflektants raksta iesniegumu studijām konkrētā RAI programmā.

11. Reflektantam ir tiesības saņemt pilnu informāciju saistībā ar uzņemšanas procesu un studijām RAI (manager@rai.lv, tālr.nr. 67 677 832, 29 571 158).

12. Reflektanta pienākums ir iepazīties ar šiem Noteikumiem un sniegt pilnu un patiesu informāciju par iepriekš iegūto izglītību un studiju iespējām RAI.

13. RAI pienākums ir sniegt reflektantam pilnīgu informāciju par uzņemšanas procesu un iespējām nodrošināt atbilstošus studiju un sadzīves apstākļus.

14. Pieteikumu uzņemšanai studiju programmā reflektants iesniedz:
- ierodoties personīgi RAI, Mežkalna ielā 9, Rīgā;
- ierodoties personīgi RAI filiālēs Daugavpilī, Kandavas ielā 17;
- nosūtot elektroniski pa e-pastu (manager@rai.lv);
- nosūtot pa pastu;
- iesniedzot ar reflektanta pilnvarotas personas starpniecību, uzrādot pilnvaru.

15. Komisija iesniegto pieteikumu un tam pievienotos dokumentus izskata, ja nepieciešams pārbauda, un piereģistrē.

16. Ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti atbilst šiem Noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē uzņemšanas procedūru, Komisija pieņem lēmumu par reflektanta uzņemšanu attiecīgajā studiju programmā.

17. Savu lēmumu Komisija triju darba dienu laikā paziņo reflektantam un saskaņo ar viņu datumu, kad viņam personīgi jāierodas studiju līguma noslēgšanai.

18. Reflektantam ir tiesības iesniegt Komisijai motivētu sūdzību par uzņemšanas procedūras pārkāpumiem vai Komisijas lēmumiem trīs darba dienu laikā pēc uzņemšanas procedūras pārkāpuma fakta konstatēšanas vai Komisijas lēmuma paziņošanas.

19. Komisija sūdzību izskata un trīs darba dienu laikā paziņo sūdzības iesniedzējam savu lēmumu. Komisijas lēmumu var apstrīdēt septiņu dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas, iesniedzot sūdzību rektoram.

20. Rektora pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

21. RAI ir tiesības pārtraukt personas piedalīšanos uzņemšanas procesā un atcelt Komisijas lēmumu par uzņemšanu, ja persona nav ievērojusi uzņemšanu reglamentējošo normatīvo aktu prasības.

22. Samaksa par dokumentu noformēšanu, testēšanu un pārrunām 25.00 EUR. RAI tekošā gada absolventiem, stājoties studijām maģistrantūrā dokumentu noformēšanā – bezmaksas. Ārvalstu pilsoņiem 200.00 EUR.

23. No reģistrācijas maksas ir atbrīvoti:
- 2020./2021.akadēmiskā gada RAI bakalaura studiju programmu un programmu absolventi, kuri tiek uzņemti maģistra studiju programmās;
- bāreņi.

24. Pēc studiju līguma noslēgšanas un studiju maksas pirmās iemaksas ieskaitīšanas RAI norādītājā kontā reflektantu imatrikulē RAI.

25. Par 2020./2021.akadēmiskā gada un nodarbību sākumu RAI informē studentus savā Mājas lapā.

APSTIPRINĀTI
RAI Senāta 2020.g. 27.martā sēdē
Protokols Nr.20/1