RAI

.

RĪGAS AERONAVIGĀCIJAS INSTITŪTS

Moodle

mani dati

2019 - 2020

EAD - RAI

Sertifikāts 

No 7. novembra sāksies kursi skolēniem "Aktuāla profesija"!
RAI labākie pasniedzēji pastāstīs skolēniem par pieprasītākajām profesijām, ar kuru palīdzību ikviens var realizēt savus sapņus un pat mainīt dzīvi!
Kursa mācību programmas mērķis ir informēt un ieinteresēt vidusskolu vai koledžu absolventus par iespējām uzsākt studijas Rīgas aeronavigācijas institū ...

Sadaļa: Reflektantiem » Jaunums

Uzņemšanas komisija
2019/2020 akadēmiskais gads

Rīgas aeronavigācijas institūts 2019/2020.gadā uzņem reflektantus uz visiem studijas virzieniem un akreditētām programmām.
Akreditācijas termiņi:
Transporta pakalpojumi - līdz 06.2023.
Mehānika - pagarināta līdz 2021.gada 31.decembrim. Studiju virziens "Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašinzinības".
Elektronika - pagarināta līdz 2021.gada 31.decembrim. Studiju virziens "Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne".

Apmācības valodas: latviešu, angļu

Rīgas Aeronavigācijas Institūta Uzņemšanas komisija reflektantu reģistrāciju uzsāk
no šī gada 1.jūlija, tiem, kuri vidējo izglītību ieguva 2019. gadā.
pārējiem reflektantiem pilna un nepilna laika studijās no 2019.gada 1. jūnija.

Pieteikties studijām iespējams klātienē - RAI, darba dienās no 10:00 līdz 17:00, auditorijā 003., Mežkalna ielā 9, Rīga, vai aizpildot elektronisko pieteikuma formu.

UZMANĪBU Reflektantiem, pēc elektroniskās pieteikšanās, ir nepieciešams ierasties augstskolas uzņemšanas komisijā, lai apstiprinātu pieteikumu.

Uzņemšana un konsultācijas notiek darba dienās no 10:00 līdz 17:00, auditorijā 003., Mežkalna ielā 9, Rīga.

Dokumentu iesniegšana pilna laika studijām līdz 15. augustam.
Dokumentu iesniegšana nepilna laika studijām līdz 31. augustam

Uzņemšana pamatstudiju programmās notiek, pamatojoties uz iepriekš iegūtu vismaz vispārējo vidējo vai profesionālo vidējo izglītību.
Uzņemšanas komisijai reflektanti iesniedz sekojošus dokumentus:
• noteiktas formas pieteikumu;
• pases vai cita personu apliecinoša dokumenta kopijas (uzrādot dokumentu oriģinālus);
• vidējās izglītības dokumentu vai profesionālās vidējās izglītības dokumentu ar sekmju izraksta pielikumu kopijas (uzrādot dokumentu oriģinālus);
• jebkurus divu centralizēto eksāmenu sertifikātus (uzrādot dokumentu oriģinālus);
• divas krāsainas fotogrāfijas (3x4 cm), var arī elektroniski;
reģistrācijas maksa 15 €* (kvīts vai izdruka no internetbankas). Rekvizīti

Uzņemšana maģistra studiju programmās notiek, pamatojoties uz maģistra programmai atbilstošu bakalaura vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.
Uzņemšanas komisijai reflektanti iesniedz sekojošus dokumentus:
• noteiktas formas pieteikumu;
• pases vai cita personu apliecinoša dokumenta kopijas (uzrādot dokumentu oriģinālus);
• augstākās izglītības dokumentu ar sekmju izraksta pielikumu kopijas (uzrādot dokumentu oriģinālus);
• divas krāsainas fotogrāfijas (3x4 cm), var arī elektroniski;
reģistrācijas maksa 15 €* (kvīts vai izdruka no internetbankas). Rekvizīti

* Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

Studiju virzieni un programmas

Studiju maksa

Uzņemšanas komisijas kontakti:
 (+371) 67 629 207
 (+371) 29 571 158
 E-mail: manager@rai.lv

  Parādīt palielinātu karti

Uzņemšanas komisija strādā arī RAI filiālē: Daugavpils, Kandavas 17, tālr. (+371) 29 848 378

RAI absolventiem stājoties maģistra studiju programmās dokumentu noformēšana - bezmaksas

Cenas norādītas EUR ()

 Studiju programmas

 Latvijas students fiziskā persona

Ārvalstu students fiziskā persona

Studentu piesaistes aģentūras

Pilna laika

Nepilna laika

Pilna laika dienas nodaļa

Pilna laika ar cikliem

Pilna laika dienas nodaļa

Pilna laika ar cikliem

 Studiju virziens: TRANSPORTA PAKALPOJUMI

Starptautisko pārvadājumu loģistika

1560

Rīga: 1200
Latgale: 820

2280

1740

 2345

 1740

Starptautisko pārvadājumu uzņēmuma vadīšana

1560

Rīga: 1200
Latgale:
820

2280

1740

 2345

 1740

Gaisa satiksmes vadība

7770

1750 1

11330

3330 1

 11330

 3460 1

Starptautisko pārvadājumu uzņēmuma vadīšana (maģistrs)

1750

1280 - RAI absolventiem

2300

2360

 Studiju virziens: MEHĀNIKA

Gaisa kuģu tehniskā ekspluatācija

2600

2400 2 3400 -  3460 -

Gaisa transportsistēmu vadīšana

2600
Papildus maksa par PPL un ATPL (A) licences iegūšanu

2600 3

3400
Papildus maksa par PPL un ATPL (A) licences iegūšanu
3800 3 3460
Papildus maksa par PPL un ATPL (A) licences iegūšanu
 3860 3

Transportsistēmu vadīšana (maģistrs)

1950
1500 - RAI absolventiem

2500

 2560

 Studiju virziens: ELEKTRONIKA

Elektronisko iekārtu apkalpošana Electronic equipment maintenance. Ražošanas sadzīves

1600

1350

2345 2140  2345 2345

Elektronisko iekārtu apkalpošana Electronic equipment maintenance. Aviācijas

Pēc līguma noteikumiem

1750 4 10050 - 10050 -

 
1
  - Personām ar derīgu GSV dispečera licenci
2  - Personām ar profesionāliem sertifikātiem un strādājošiem gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas specialitātē
3  - Personām, kam ir derīga gaisa kuģu pilota licence
4
  - Personām ar profesionāliem sertifikātiem un pieredzi lidostu elektronisko iekārtu apkalpošanā

 

 

4. aprīlī sāksies kursi "Mūsdienu aviācija"!
RAI labākie pasniedzēji pastāstīs par profesijām aviācijas jomā, ar kuru palīdzību ikviens var realizēt savus sapņus un pat mainīt dzīvi!
Kursa programmas mērķis ir informēt, ieinteresēt un dziļāk ieskatīties aviācijas profesijās vidusskolu vai koledžu absolventiem, lai uzsākt studijas Rīgas aeronavigācijas institūtā.

Kursa saturu var atrast šeit.

Kursa dalībniekiem tiks organizētas praktiskās nodarbības un ekskursijas ...

 

Sadaļa: Reflektantiem » Jaunums

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI
studiju programmās Rīgas Aeronavigācijas institūtā
2019./2020.akadēmiskajā gadā

 

Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma
46.panta otro daļu, Ministru kabineta 2006.gada
10.oktobra noteikumiem Nr.846 „Noteikumi par
prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai
studiju programmās” un RAI Satversmi

1. Uzņemšanas noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka kārtību, kādā notiek uzņemšana studiju programmās Rīgas Aeronavigācijas institūtā (turpmāk - RAI) 2019./2020.akadēmiskajā gadā.

2. Uzņemšanu studiju programmās organizē un nodrošina RAI Uzņemšanas komisija (turpmāk - Komisija), kas izveidota ar rīkojumu RAI noteiktajā kārtībā. Komisija darbojas pastāvīgi saskaņā ar RAI apstiprinātu nolikumu.

3. Uzņemšana notiek pilna un nepilna laika studijās Rīgā, kā arī nepilna laika studijās RAI filiālē Daugavpilī. Studijas notiek latviešu un angļu valodā.

4. Uzņemšana notiek šādās studiju programmās:

Nr. p.k Programmas nosaukums Iegūstamais grāds/ kvalifikācija Studiju ilgums
  Studiju virziens „Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības”
1. Profesionālā bakalaura studiju programma „Gaisa transportsistēmu vadīšana” * Profesionālā bakalaura grāds aviācijā/gaisa transportsistēmu vadīšanas inženieris Pilns laiks - 4 gadi;
nepilns laiks - 4,5 gadi
2. Profesionālā bakalaura studiju programma „Gaisa kuģu tehniskā ekspluatācija” * Profesionālā bakalaura grāds aviācijā/ inženieris mehāniķis gaisa kuģu tehniskajā ekspluatācijā Pilns laiks - 4 gadi;
nepilns laiks - 4,5 gadi 
3. Profesionālā maģistra studiju programma „Transportsistēmu vadīšana” Profesionālā maģistra grāds transportsistēmās / transportsistēmu vadīšanas inženieris

Pilns laiks - 1.5 gadi;

nepilns laiks - 2 gadi

  Studiju virziens „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne”
1. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma „Elektronisko iekārtu apkalpošana” ** Elektronikas speciālists Pilns laiks - 2.5 gadi;
nepilns laiks: klātiene - 3 gadi, neklātiene - 3,5 gadi
2. Profesionālā bakalaura studiju programma „Elektronisko iekārtu apkalpošana” ** Profesionālā bakalaura grāds elektronisko iekārtu apkalpošanā/ elektronikas inženieris Pilns laiks - 4 gadi;
nepilns laiks - 4,5 gadi
  Studiju virziens „Transporta pakalpojumi”
1. Profesionālā bakalaura studiju programma „Starptautisko pārvadājumu uzņēmumu vadība” ** Profesionālā bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā / transporta uzņēmuma vadītājs Pilns laiks - 4 gadi;
Nepilns laiks - 4.5 gadi;
 
2. Profesionālā bakalaura studiju programma „Starptautisko pārvadājumu loģistika” ** Profesionālā bakalaura grāds starptautisko pārvadājumu loģistikā / loģistikas struktūrvienības vadītājs Pilns laiks - 4 gadi;
Nepilns laiks - 4.5 gadi;

3. Profesionālā bakalaura studiju programma „Gaisa satiksmes vadība” * Profesionālā bakalaura grāds gaisa satiksmes vadībā/gaisa satiksmes vadības inženieris Pilns laiks - 4 gadi;
Nepilns laiks - 4.5 gadi;

4. Profesionālā maģistra studiju programma programma „Starptautisko pārvadājumu uzņēmumu vadīšana” Profesionālā maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā/transporta uzņēmuma vadītājs Pilns laiks - 1.5 gadi;
Nepilns laiks - 2 gadi;

  * - Reflektanti pēc programmas absolvēšanas saņem ES prasībām atbilstošu profesionālās darbības licenci vai sertifikātu;
** - Reflektantiem ir iespēja saņemt ES prasībām atbilstošu profesionālās darbības licenci vai sertifikātu.


5. Uzņemšana pamatstudiju programmās notiek, pamatojoties uz iepriekš iegūtu vismaz vispārējo vidējo vai profesionālo vidējo izglītību. Uzņemšana maģistra studiju programmās notiek, pamatojoties uz maģistra programmai atbilstošu bakalaura vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.

6. Studiju maksas apmēru studiju programmās, studiju maksas atlaides un personu grupas, kurām tiek piemērotas studiju maksas atlaides, nosaka ar rīkojumu RAI noteiktajā kārtībā vismaz mēnesi pirms uzņemšanas izsludināšanas.

7. Uzņemšana studiju programmās sākas:
7.1. Ministru kabineta noteiktajā datumā - reflektantiem, kuri vidējo izglītību ieguvuši 2018.gadā;
7.2. 2019.gada 1.junijā - pārējiem reflektantiem pilna un nepilna laika studijās.

8. Par uzņemšanas uzsākšanu RAI informē savā Mājas lapā.

9. Lai uzņemtu studiju programmā, reflektants Komisijai iesniedz RAI noteiktas formas pieteikumu. Pieteikumam pievieno iepriekš iegūtās izglītības dokumenta ar sekmju izrakstu kopiju, divas krāsainās fotokartītes vai iesniedz fotogrāfiju elektroniskā veidā (izmērs ne lielāks kā 1000x1000 pikseļi un apjoms līdz 200 kB), kā arī pievieno citu dokumentu kopijas, ja nepieciešams.

10. Iepriekš iegūtās izglītības dokumenta un citu dokumentu oriģinālus, kā arī pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu reflektants uzrāda Komisijai personīgi studiju līguma noslēgšanas brīdī.

11. Reflektantam ir tiesības saņemt pilnu informāciju saistībā ar uzņemšanas procesu un studijām RAI (manager@rai.lv, tālr.nr. 67 677 832, 29 571 158).

12. Reflektanta pienākums ir iepazīties ar šiem Noteikumiem un sniegt pilnu un patiesu informāciju par iepriekš iegūto izglītību un studiju iespējām RAI.

13. RAI pienākums ir sniegt reflektantam pilnīgu informāciju par uzņemšanas procesu un iespējām nodrošināt atbilstošus studiju un sadzīves apstākļus.

14. Pieteikumu uzņemšanai studiju programmā reflektants iesniedz:
14.1. ierodoties personīgi RAI, Mežkalna ielā 9, Rīgā;
14.2. ierodoties personīgi RAI filiālēs Daugavpilī, Kandavas ielā 17;
14.3. nosūtot elektroniski pa e-pastu (manager@rai.lv);
14.4. nosūtot pa pastu;
14.5. iesniedzot ar reflektanta pilnvarotas personas starpniecību, uzrādot pilnvaru.

15. Komisija iesniegto pieteikumu un tam pievienotos dokumentus izskata, ja nepieciešams pārbauda, un piereģistrē.

16. Ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti atbilst šiem Noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē uzņemšanas procedūru, Komisija pieņem lēmumu par reflektanta uzņemšanu attiecīgajā studiju programmā.

17. Savu lēmumu Komisija triju darba dienu laikā paziņo reflektantam un saskaņo ar viņu datumu, kad viņam personīgi jāierodas studiju līguma noslēgšanai.

18. Reflektantam ir tiesības iesniegt Komisijai motivētu sūdzību par uzņemšanas procedūras pārkāpumiem vai Komisijas lēmumiem trīs darba dienu laikā pēc uzņemšanas procedūras pārkāpuma fakta konstatēšanas vai Komisijas lēmuma paziņošanas.

19. Komisija sūdzību izskata un trīs darba dienu laikā paziņo sūdzības iesniedzējam savu lēmumu. Komisijas lēmumu var apstrīdēt septiņu dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas, iesniedzot sūdzību rektoram.

20. Rektora pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

21. RAI ir tiesības pārtraukt personas piedalīšanos uzņemšanas procesā un atcelt Komisijas lēmumu par uzņemšanu, ja persona nav ievērojusi uzņemšanu reglamentējošo normatīvo aktu prasības.

22. Par pieteikuma izskatīšanu, reģistrēšanu, pārrunām un studiju līguma sagatavošanu ir noteikta reģistrācijas maksa 15 EUR apmērā.

23. No reģistrācijas maksas ir atbrīvoti:
23.1. 2018./2019.akadēmiskā gada RAI bakalaura studiju programmu un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu absolventi, kuri tiek uzņemti maģistra studiju programmās;
23.2. bāreņi.

24. Pēc studiju līguma noslēgšanas un studiju maksas pirmās iemaksas ieskaitīšanas RAI norādītājā kontā reflektantu imatrikulē RAI.

25. Par 2019./2020.akadēmiskā gada un nodarbību sākumu RAI informē studentus savā Mājas lapā.

APSTIPRINĀTI
RAI Senāta 2018.g. 24.aprīļa sēdē
Protokols Nr.18/1